Leveringsvoorwaarden Suske en Wiske Verzamelalbum

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: 
1.1.1 De verkoop van losse delen van de Suske en Wiske Verzamelalbums van Lecturama Uitgeverij Curaçao BV, Seru Boca Estate 7, Willemstad Curaçao. Kamer van Koophandel nummer 126186. Hierna te noemen “LUC.”
De losse albums worden verkocht door Starring Partner BV, Arnhemse Bovenweg 33-401, 3708 AA Zeist. Kamer van Koophandel nummer 28062012, BTW nummer NL802278814B01. Hierna te noemen “SP”.
1.1.2 Het afsluiten van abonnementen op de Suske en Wiske Verzamelalbums, wordt bemiddeld door SP voor LUC.

1.2 De koper of abonnee van een album wordt geacht door het aangaan van een koop of abonnement, geleverd of bemiddeld door SP, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 SP en LUC garanderen dat het geleverde album of abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 LUC is gerechtigd om welke reden dan ook, de lopende abonnementen op ieder moment te staken. Na stopzetting is LUC niet verplicht nog enige levering vanuit de abonnementen uit te voeren. 

1.6 SP en LUC behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig op de website.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Bij een abonnement is de levertijd van het eerste album afhankelijk van de verschijningsdatum van een nieuw album. Het abonnement kan in overleg ook starten met een reeds verschenen album.

2.3 LUC is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, maar kan op elk moment worden opgezegd via klantenservice: e-mail suskewiske@verzamelalbum.com.

4. Betaling los album, abonnement

4.1 Een los album betaalt u via de website d.m.v. iDeal, Bancontact, creditkaart of bankoverschrijving.

4.2  De abonnee betaalt d.m.v. een bankoverschrijving  binnen 21 dagen na ontvangst van een nieuw album. De factuur dient betaald te worden op het door LUC opgegeven rekeningnummer: NL57INGB 0007.2352.91 op naam van Suske en Wiske Verzamelalbum.

4.3 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na de eerste aanmaning niet ontvangen is, is LUC gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede de achterstallige betalingen en eventuele schadevergoeding te vorderen.
Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling in geval van onvolledige of geen betaling van de factuur op diens vervaldag het factuurbedrag vermeerderd worden met de wettelijke of handelsrente. Tevens zal de abonnee gehouden zijn tot betaling van alle incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding kan geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% berekend over de hoofdsom met een minimum van € 40.  

5. Koop- en Abonnementsprijs

5.1 De koopprijs en abonnementsprijs is in euro’s en inclusief BTW.

5.2 LUC behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt op de website gepubliceerd.

6. Bezorging

6.1 Indien het album niet of beschadigd aangekomen is, kan de koper of abonnee daarover contact opnemen met de klantenservice per e-mail: suskewiske@verzamelalbum.com.

6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen van de koper of abonnee uiterlijk vier weken voor de verhuisdatum te zijn opgegeven per e-mail: suskewiske@verzamelalbum.com.

7. Recht van retour

7.1 De koper of abonnee heeft het recht het album binnen 14 dagen na ontvangst zonder kosten terug te sturen, waarna de betaling wordt teruggestort of de automatische incasso voor dit album vervalt. De koper of abonnee dient daarover contact op te nemen met de klantenservice per e-mail: suskewiske@verzamelalbum.com.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de website suskewiske.verzamelalbum.com worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals voor de koop of een abonnement. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te corrigeren of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar de klantenservice per e-mail: suskewiske@verzamelalbum.com.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op suskewiske.verzamelalbum.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op suskewiske.verzamelalbum.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van suskewiske.verzamelalbum.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om suskewiske.verzamelalbum.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij de klantenservice, mail suskewiske@verzamelalbum.com.


Scroll naar top