Contact

Suske en Wiske Verzamelalbum
Rosariumlaan 1
3972 GE Driebergen
Nederland
suskewiske@verzamelalbum.com

Bank IBAN NL57INGB 00.07.23.52.91
BIC INGBNL2A
KVK 28062012
BTW NL802278814B01

Leveringsvoorwaarden Suske en Wiske Verzamelalbum

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:
De verkoop en abonnementen met betrekking tot de Suske en Wiske Verzamelalbums van Lecturama Uitgeverij Curaçao BV, die worden verkocht door Starring Partner BV, Rosariumlaan 1, 3972 GE Driebergen. Kamer van Koophandel nummer 28062012, BTW nummer NL802278814B01. Hierna te noemen “SP”.

1.2 De koper of abonnee van een album wordt geacht door het aangaan van een koop of abonnement geleverd door SP, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 SP garandeert dat het geleverde album of abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 SP is gerechtigd om welke reden dan ook, de verkoop van albums waarvoor een abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Daarna is SP na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren.

1.6 Deze leveringsvoorwaarden van SP zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
klantenservice, mail suskewiske@verzamelalbum.com of via de website: suskewiske.verzamelalbum.com.

1.7 SP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig op de website.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Bij een abonnement is de levertijd van het eerste album afhankelijk van de verschijningsdatum van een nieuw album. Het abonnement zal nooit starten met een reeds verschenen album.

2.3 SP is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd maar kan op elk moment worden opgezegd via klantenservice: mail suskewiske@verzamelalbum.com of via de website: suskewiske.verzamelalbum.com.

4. Betaling abonnement en wijze van betaling

4.1 De abonnee betaalt via automatische incasso binnen 21 dagen na ontvangst van een nieuw album. De betaling wordt geïncasseerd van het door de abonnee opgegeven rekeningnummer.
4.2 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van het afgeschreven bedrag of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na de eerste aanmaning niet ontvangen is, is SP gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede de achterstallige betalingen en eventuele schadevergoeding te vorderen.
Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling in geval van onvolledige of geen betaling van de factuur op diens vervaldag het factuurbedrag vermeerderd worden met de wettelijke of handelsrente. Tevens zal de abonnee gehouden zijn tot betaling van alle incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding kan geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% berekend over de eerste € 2500 van de hoofdsom met een minimum van € 40 en een maximum van € 6775. Het album/de albums blijft/blijven tot aan de volledige betaling eigendom van SP.

5. Koop- en Abonnementsprijs

5.1 De koopprijs en abonnementsprijs is in euro’s en inclusief BTW.

5.2 SP behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt op de website gepubliceerd.

6. Bezorging

6.1 Indien het album niet of beschadigd aangekomen is, kan de koper of abonnee daarover contact opnemen met de klantenservice per mail: suskewiske@verzamelalbum.com of via de website: suskewiske.verzamelalbum.com.

6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen van de koper of abonnee uiterlijk vier weken voor de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail: suskewiske@verzamelalbum.com of via de website: www.suskewiske.verzamelalbum.com.

7. Recht van retour

7.1 De koper of abonnee heeft het recht het album binnen 14 dagen na ontvangst zonder kosten terug te sturen, waarna de betaling wordt teruggestort of de automatische incasso voor dit album vervalt. De koper of abonnee dient daarover contact op te nemen met de klantenservice per mail: suskewiske@verzamelalbum.com of via de website: suskewiske.verzamelalbum.com.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de website suskewiske.verzamelalbum.com worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals voor de koop of een abonnement. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te corrigeren of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar de klantenservice per mail: suskewiske@verzamelalbum.com of via de website: suskewiske.verzamelalbum.com.